วันเสาร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2554

กิจกรรมที่ 4 ระบบข้อมูลของสถานศึกษา

ระบบข้อมูลของสถานศึกษา
1.บริบทของสถานศึกษา  สภาพความเป็นอยู่  จุดเด่น  จุดด้อย  โอกาสที่จะพัฒนา
บริบทของสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านวัดท้องอ่าว ตั้งอยู่ที่เลขที่ 1 หมู่ที่ 6 ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84220 เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จัดตั้งเมื่อ 20 พฤษภาคม 2523 โดยการประสานงานของ นายจันทร์  สุขเรือง ร่วมกับชาวบ้านในเขตหมู่ที่ 6 สร้างอาคารเรียนชั่วคราวขนาด 2 ห้องเรียนบนเนื้อที่ 10 ไร่เศษ ซึ่งบริจาคโดย นายจ้วน  เส้งพัฒน์ และนางจาย  เสียมใหม่ จำนวน 2 ไร่ ต่อมาชาวบ้านร่วมกันจัดงานและหาเงินซื้อที่ดินของโรงเรียนเพิ่มเติมอีก 16 ไร่ 2 งาน รวมเป็นพื้นที่ทั้งหมด 26 ไร่ 2 งาน
เปิดสอนเป็นปฐมฤกษ์ ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2523 ในระดับชั้น ป.1ปและป.2 โดยมีน.ส.สุจารี  จันทร์ร่ม เป็นครูคนแรก และนายดำริ  ช่วงชุณส่อง เป็นครูใหญ่คนแรก ปัจจุบัน นายจำลอง   คงสุข  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
วิสัยทัศน์โรงเรียนวัดท้องอ่าว
              โรงเรียนวัดท้องอ่าวร่วมกับทุกฝ่ายจัดการศึกษา ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทย
คำขวัญ
ปลูกฝังวินัย           เอาใจใส่การศึกษา               พัฒนาสุขภาพ
ปัจจุบัน
                โรงเรียนวัดท้องอ่าว เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 – ชั้นประถมสึกาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งหมด  87  คน เป้นนักเรียนชาย 49 คน  นักเรียนหยิง   38  คน ผู้บริหารชื่อ นายจำลอง    คงสุข มีข้าราชการครูทั้งหมด  5   คน พนักงานุรการ   1   คน  แม่ครัว    1   คน ไม่มีพนักงานบริการ
สภาพความเป็นอยู่
                ประกอบไปด้วย
-   อาคารเรียน(ไม้)ชั้นเดียว                               จำนวน   1              หลัง
-   อาคารเรียน(ไม้)สองชั้น                                จำนวน   1              หลัง
-   อาคารคอมพิวเตอร์                                         จำนวน   1              หลัง
                ห้องคอมพิวเตอร์                 จำนวน   1              ห้อง
                ห้องวิทยาสาสตร์                 จำนวน   1              ห้อง
                ห้องพักครู                                             จำนวน   1              ห้อง
-   อาคารห้องสมุด                                               จำนวน   1              หลัง
-   โรงอาหาร                                                        จำนวน   1              หลัง
-   สนามเด็กเล่น
-   สนามกีฬา
-   โรงเพาะชำกล้าไม้
-   บ้านพักครู                                                        จำนวน   2              หลัง                       
จุดเด่น
1. นักเรียนมีน้อยสามารถทำกิจกรรมได้อย่างเต็มที่และเชื่อฟังให้ความเคารพครูผู้สอนเป็นอย่างดี
2. ครูทุกคนมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง
3. ครูผู้สอนทุกคนมีความรู้  มีประสบการณ์มากและ รู้ถึงสภาพความเป็นอยู่และความพร้อมของผู้เรียนเป็นอย่างดี
4. ผู้ปกครองนักเรียนมีความใกล้ชิดนักเรียนมากกว่านักเรียนปกติ
5. ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษา  ชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความร่วมมือกับการบริหารการศึกษาของโรงเรียนเป็นอย่างดี
จุดด้อย
1. นักเรียนขาดสุขนิสัยที่ดีต่อการดูแลสุขภาพของตนเอง
2. นักเรียนมีความพร้อมทางด้านครอบครัวน้อย  โดยเฉพาะเศรษฐกิจไม่ดี  มีผลกระทบต่อการพัฒนาการเรียนรู้  การคิด  ของผู้เรียน
3. นักเรียนไม่มีความใฝ่รู้  ไม่รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
4. ปริมาณครูไม่ครบชั้น  ไม่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้เต็มที่
โอกาสที่จะพัฒนา
พันธกิจ
1.พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
2.พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้
3.สร้างเสริมศักยภาพบุคคลากรทุกคนเป็นมืออาชีพ
4.เพิ่มสมรรถนะของโรงเรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
5.ระดมสรรพกำลัง สร้างภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและเต็มตามศักยภาพ
2.  ระบบข้อมูลสถานศึกษา  มีการจัดเก็บข้อมูลด้านต่างๆของสถานศึกษาที่หลากหลายมีทั้งการเก้บข้อมูลแบบเดิมๆ คือการเก็บข้อมูลบางส่วนไว้ในแฟ้มเอกสารโดยแยกเป็นแต่ละงานชัดเจน และมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูลบางส่วนเพื่อช่วยให้การเก็บรวบรวมข้อมูลและการสืบค้นง่ายยิ่งขึ้น
3.  ระบบนวัตกรรมที่ใช้ในการเรียนการสอนนักเรียน
นักเรียนใช้ห้องปฏิบัติ e-learning  ของโรงเรียน  สัปดาห์ละ 4  ชั่วโมง  และในเวลาว่างนักเรียนสามารถเข้าไปค้นคว้าข้อมูลในห้องคอมพิวเตอรืและห้องสมุดได้