วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2553

กิจกรรมที่ 3 สรุปการใช้โปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ


เปิดโปรแกรม spss
         คลิก Start -> All Programs -> SPSS
ต้องการให้หน้าจอแสดงภาษาไทย
        เลือกเมนู View -> Fonts(เลือก Font และ Size ตามที่ต้องการ แล้วคลิกปุ่ม OK)
ชื่อฟอนต์ที่เป็นภาษาไทยส่วนใหญ่จะลงท้ายด้วย UPC
ขั้นตอนการใช้โปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อการวิจัย
       1.  การกำหนดชื่อและรายละเอียดของตัวแปร จากหน้าจอ Variable View
    เปิดหน้าจอ Variable View โดยคลิกแถบ Variable View ที่อยู่ด้านล่าง
-Name    ชื่อตัวแปร ให้พิมพ์ตรงคอลัมน์ Name เช่น ชายหรือหญิง
-Type      ประเภทของตัวแปร
-เลือก Numeric Width=1 Decimal Places=0 คลิกปุ่ม OK
-Label     กำหนดข้อความขยายชื่อตัวแปร เพื่ออธิบายชื่อตัวแปรและแสดงออกทางผลลัพธ์
ให้พิมพ์ตรงคอลัมน์ Label เช่น เพศ
-Values   กำหนดคำอธิบายให้กับค่าตัวแปร
-Missing กำหนดค่าที่ไม่นำไปวิเคราะห์
-Column จำนวนความกว้างของคอลัมน์ คือจำนวนความกว้างมากสุดของ ค่าตัวแปร หรือ ชื่อตัวแปร หรือ label ตัวแปร
-Align ให้แสดงค่าตัวแปร ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา
-Measure ระดับการวัดของข้อมูล
**ให้กำหนดชื่อและรายละเอียดของตัวแปรให้ครบทุกตัว**
2. การรวมข้อมูล
คลิกเมนู  Transform ->  คลิก Compute  -> จะปรากฏ  หน้าต่าง Compute  Variable - พิมพ์ชื่อที่ต้องการระบุ เป็นชื่อตัวแปรในการรวมข้อมูล  -> คลิกเมาส์เลื่อนเมาส์หา  Function เลือก  SUM  -> ส่งหัวข้อในกลุ่ม ที่ต้องการนำข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถาม มารวมกัน ขึ้นไปไว้ ในช่อง Numerie Expression  โดยใช้เครื่องหมายคอมม่า (,)  กั้นกลางระหว่างข้อจนหมดแล้วปิดวงเล็บ แล้ว หาร ด้วย จำนวนรายข้อที่ส่งมารวมข้อมูลกัน -> คลิก  OK. -> จะปรากฏ ผลลัพธ์
3. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
โดยใช้คำสั่งจาก Menu bar เลือก Analyze แล้วเลือกค่าสถิติที่ต้องการวิเคราะห์จาก Window ที่ปรากฏตามลำดับ ก็จะได้ผลการวิเคราะห์ตามต้องการ