วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

แนะนำตัวเอง

ชื่อ  นางสาวนุชนาถ     พรหมนาเวช

เกิดวันที่   3  ธันวาคม  2522

อยู่บ้านเลขที่  1/2 หมู่ที่ 6 ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เป็นข้าราชการครูโรงเรียนวัดท้องอ่าว ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

สอนประจำชั้นประถมปีที่ 4,5 ทุกกลุ่มสาระ

การศึกษา ระดับปริญญาตรี วิชาเอกภาษาไทย

กำลังศึกษาต่อในหลักสูตร ป.บัณฑิตบริหารการศึกษา